Inspektor Ochrony Danych

  1. Monika Zygmunt – Jakuć

adres mailowy : iod@psmgizycko.pl
t
elefon: +48 791 711 174

 

Informacja dla Uczniów i Rodziców

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, ul. Kolejowa 22, 11-500 Giżycko,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@psmgizycko.pl,

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

5) każdy uczeń/rodzic posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

6) uczeń/rodzic ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa