Procedura postępowania

Procedura postępowania dla uczniów, rodziców i pracowników PSM I st. w Giżycku
w celu minimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się COVID -19

1. Wszystkie osoby, przebywające na terenie szkoły, zobowiązane są do noszenia maseczek ochronnych.
2. Każdy wchodzący do szkoły zobowiązany jest do dezynfekcji rąk płynem antybakteryjnym.
3. Każdy wchodzący do szkoły będzie miał mierzoną temperaturę metodą bezdotykową.
4. Uczeń, u którego stwierdzono podwyższona temperaturę, tj. 37 C i wyżej, będzie odizolowany w wyznaczonym pomieszczeniu, a rodzic niezwłocznie powiadomiony
o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.
5. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu społecznego powyżej 2 metrów, a z uwagi na specyfikę nauczania w klasach instrumentów dętych i na zajęciach wokalnych – powyżej 4 metrów.
6. Na terenie szkoły mogą przebywać uczniowie, którzy mają zajęcia, pracownicy szkoły i nauczyciele.
7. Rodzice mogą przebywać na terenie szkoły jedynie na wniosek nauczyciela
lub dyrektora szkoły.
8. Do szkoły należy przychodzić nie wcześniej niż około 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.

Dodatkowe obowiązki pracowników szkoły.

Nauczyciel:
– wietrzy salę po każdych zajęciach,
– dba o dezynfekcję swoją, ucznia, pomieszczenia i instrumentu,
– zachowuje i nadzoruje przestrzeganie dystansu między uczniami,
– odbiera z portierni ucznia klasy pierwszej cyklu 6 – letniego przez pierwsze dwa miesiące roku szkolnego,
– ze względu na specyfikę nauczania niektórych przedmiotów nauczyciel może podjąć decyzję o zdjęciu maski podczas zajęć;

Portier:
– nadzoruje wejścia do szkoły uprawnionych osób,
– mierzy temperaturę osób wchodzących do szkoły,
– nadzoruje dezynfekcję oraz respektowanie przyjętych procedur;

Wyżej wymienione procedury powstały w oparciu i na podstawie:

  • Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
  • Rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19
  • Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Katarzyna Stachowiak

nauczyciel rytmiki i fortepianu dodatkowego

Zobacz wszystkie wpisy Katarzyna Stachowiak →